EN DE SK

Vizitka

JAPA-TRANS, s.r.o.

tel.: + 421 905 540678

Fax: +421 43 4947 131

E-mail: info@adrdoprava.sk

Bodorová 77

038 45 Bodorová

Slovenská republika

IČO: 46 098 178

DIČ: 2023228240

IČ DPH: SK2023228240Služby


Spoločnosť JAPA-TRANS, s.r.o. Vám ponúka prepravy zásielok v rámci všetkých štátov Európskej únie. Pri preprave tovaru vieme operatívne zabezpečiť potrebné poistné krytie.


Vykonávame:

   •  medzinárodnú preprava tovaru,

   •  vnútroštátna preprava tovaru,

   •  prepravu nebezpečného tovaru podľa dohovoru ADR.


Osvedčením o schválení vozidiel na prepravu nebezpečných vecí EX/II, EX/III sme získali oprávnenie prepravovať nebezpečné veci podľa podmienok ADR v triedach:

   •  Trieda 1 - Výbušné látky a predmety,

   •  Trieda 2 - Plyny,

   •  Trieda 3 - Horľavé kvapalné látky,

   •  Trieda 4.1 - Horľavé pevné látky, samovoľne reagujúce látky a pevné znecitlivené výbušniny,

   •  Trieda 4.2 - Samozápalné látky (látky náchylné na samovoľné horenie),

   •  Trieda 4.3 - Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny,

   •  Trieda 5.1 - Okysličovacie látky,

   •  Trieda 5.2 - Organické peroxidy,

   •  Trieda 6.1 - Jedovaté látky,

   •  Trieda 6.2 - Infekčné látky,

   •  Trieda 8 - Žieravé látky,

   •  Trieda 9 - Iné nebezpečné látky a predmety.

Odstránenie reklamy : KLIKNI NA PRAVÉ TLAČÍTKO MYŠI...